Discussion:
Ciekawe
(too old to reply)
Piotr Siciarski
2017-02-19 09:53:04 UTC
Permalink
Raw Message
http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/170219122-60-letnia-Hiszpanka-stala-sie-religijna-z-powodu-guza-mozgu.html#ap-1

Czasopismo "Neurocase" publikuje studium przypadku 60-letniej Hiszpanki,
która nagle stała się bardzo religijna i zaczęła doznawać objawień w czasie
których, jak mówiła, rozmawiała z Maryją Dziewicą. Jak wykazały badania
kobieta cierpiała na glejaka wielopostaciowego - agresywny rodzaj guza
mózgu.

Jak czytamy w "Neurocase" 60-latka z Murcii w ciągu dwóch miesięcy stała się
"obsesyjnie religijna" - zaczęła pilnie studiować Biblię, godzinami
recytować litanie, a także zaczęła mieć objawienia, w których pojawiała się
Maryja Dziewica.
Przyjaciele i rodzina kobiety podejrzewali, że 60-latka cierpi na depresję,
ponieważ w tym czasie opiekowała się ona śmiertelnie chorym członkiem
rodziny. Bliscy skłonili kobietę, by skonsultowała się z lekarzem.

Rezonans głowy wykazał, że w mózgu kobiety zaszły liczne zmiany nowotworowe.
Guzy były zbyt duże, by można było go chirurgicznie usunąć. Kobietę poddano
chemio- i radioterapii. Zapisano jej też leki psychotropowe. Po
pięciotygodniowym leczeniu wizję jakich doznawała 60-latka zniknęły,
straciła też ona zainteresowanie religią.
Opisujący sprawę lekarze zwracają uwagę, że w przypadku 60-latki religijne
doświadczenia nie były efektem ewolucji postawy życiowej, lecz jedynie
skutkiem choroby.
Kobieta zmarła w ciągu ośmiu miesięcy od momentu wykrycia guzów.
----------------

Pozdrawiam
piotrs
mannlicher
2017-02-19 12:55:41 UTC
Permalink
Raw Message
Szkoda, ¿e to tylko pojedyñczy przypadek, bo mo¿na by siê pokusiæ po
wysnucie bardzo ciekawej hipotezy... ;)
Post by Piotr Siciarski
http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/170219122-60-letnia-Hiszpanka-stala-sie-religijna-z-powodu-guza-mozgu.html#ap-1
Czasopismo "Neurocase" publikuje studium przypadku 60-letniej Hiszpanki,
która nagle sta³a siê bardzo religijna i zaczê³a doznawaæ objawieñ w
czasie których, jak mówi³a, rozmawia³a z Maryj± Dziewic±. Jak wykaza³y
badania kobieta cierpia³a na glejaka wielopostaciowego - agresywny rodzaj
guza mózgu.
Jak czytamy w "Neurocase" 60-latka z Murcii w ci±gu dwóch miesiêcy sta³a
siê "obsesyjnie religijna" - zaczê³a pilnie studiowaæ Bibliê, godzinami
recytowaæ litanie, a tak¿e zaczê³a mieæ objawienia, w których pojawia³a
siê Maryja Dziewica.
Przyjaciele i rodzina kobiety podejrzewali, ¿e 60-latka cierpi na
depresjê, poniewa¿ w tym czasie opiekowa³a siê ona ¶miertelnie chorym
cz³onkiem rodziny. Bliscy sk³onili kobietê, by skonsultowa³a siê z
lekarzem.
Rezonans g³owy wykaza³, ¿e w mózgu kobiety zasz³y liczne zmiany
nowotworowe. Guzy by³y zbyt du¿e, by mo¿na by³o go chirurgicznie usun±æ.
Kobietê poddano chemio- i radioterapii. Zapisano jej te¿ leki
psychotropowe. Po piêciotygodniowym leczeniu wizjê jakich doznawa³a
60-latka zniknê³y, straci³a te¿ ona zainteresowanie religi±.
Opisuj±cy sprawê lekarze zwracaj± uwagê, ¿e w przypadku 60-latki religijne
do¶wiadczenia nie by³y efektem ewolucji postawy ¿yciowej, lecz jedynie
skutkiem choroby.
Kobieta zmar³a w ci±gu o¶miu miesiêcy od momentu wykrycia guzów.
----------------
Pozdrawiam
piotrs
Piotr Siciarski
2017-02-19 15:34:35 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "mannlicher" napisał w wiadomości grup
Szkoda, że to tylko pojedyńczy przypadek, bo można by się pokusić po
wysnucie bardzo ciekawej hipotezy... ;)
Jest jakiś ośrodek w mózgu odpowiedzialny za religię.
Gdzieś kiedyś czytałem...

Pozdrawiam
piotrs

Loading...