Discussion:
Czy ktoś widział ?
(too old to reply)
Wojtek Domino
2017-10-08 18:30:55 UTC
Permalink
Blade Runner 2049
Premiera była 6 października.
Ktoś poleca ?
Obawiam się, zepsuć wspomnień.
:(
Bogdan
2017-10-09 18:52:33 UTC
Permalink
Ostatnio trafi³em na bia³oruskie filmy .... podobaj± mi siê.
na pocz±tek krótkie : 5 min
Milicjant s³u¿bista zatrzymuje nietrzeŒwego kierowcê. Ale kiedy dowiaduje
siê dlaczego kierowca siê napi³, sam chwyta za butelkê. Fina³ zatrzêsie wami
dos³ownie i w przeno¶ni.

konserwator: 8 minut
Niezadowolony z pracy osiedlowego konserwatora mieszkaniec przychodzi do
spó³dzielni mieszkaniowej. Okazuje siê, ¿e konserwatora mo¿na zmieniæ
poprzez g³osowanie mieszkañców. Ale w wyborze nowego konserwatora co¶ im
przeszkadza.

a jak wam siê nie znudzi to trochê d³u¿sze:
film zadupie . Bohaterka filmu, piêkna Aksana, marzy o wyjeŒdzie z
bia³oruskiej prowincji. W tym celu koresponduje z bogatym Niemcem. Ale w
wiosce w której mieszka jest jeszcze dwóch kawalerów zainteresowanych
¿eniaczk± z Aksan±, co prowadzi do wielu nieporozumieñ i niespe³nionych
nadziei. W filmie mo¿na zobaczyæ pe³ne ¿ycia charaktery, du¿o humoru i
liryczn± chwytaj±c± za gard³o muzykê.

http://youtu.be/tb8AQWtxqYI
dziwny ale fajny:
On, ona i kto¶ jeszcze. ten kto¶ ju¿ przychodzi³, ale sobie poszed³. Czy
przyjdzie jeszcze raz, czy zechc± go zobaczyæ i przyj±æ do swojej rodziny.
Nazywaj± go Sasza.No i najd³u¿szy i nie bia³oruski ale fajny "nocne siostry:
Ciep³a, komediowa i romantyczna opowie¶æ o marzeniach. Na prowincji
wypadkowi ulega moskiewski oligarcha. Obiecuje wybranej przez siebie spo¶ród
opiekuj±cych siê nim pielêgniarek, ¿e zabierze j± do Moskwy i zapewni ¿ycie
jakie sobie wymarzy³a.


Bogdan
Post by Wojtek Domino
Blade Runner 2049
Premiera by³a 6 paŒdziernika.
Kto¶ poleca ?
Obawiam siê, zepsuæ wspomnieñ.
:(
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Wojtek Domino
2017-10-16 07:44:32 UTC
Permalink
By³em, wszystko zagra³o.
Rewelacja.
Post by Wojtek Domino
Blade Runner 2049
Premiera by³a 6 paŒdziernika.
Kto¶ poleca ?
Obawiam siê, zepsuæ wspomnieñ.
:(
Loading...